Coachen tijdens de rijopleiding

Tijdens de periode dat ik bestuurslid ben geweest van de beroepsvereniging voor rijinstructeurs LBKR, heb ik ontdekt dat ik het leuk vind om iets te organiseren. In die periode ben ik ook in contact gekomen met Lauk Woltring. Ik had na het contact het voornemen om als bestuurslid een lezing of cursus met Lauk Woltring te organiseren. Dit omdat zijn visie mij nieuwsgierig maakte en deze ook aansloot bij de doelstelling van de beroepsvereniging om de 5 jaarlijkse praktijkbegeleiding voor rijinstructeurs meer coachend van aard te laten worden.

Er is natuurlijk de verplichte bijscholing en het 5 jaarlijks examen (praktijkbegeleiding) bij het IBKI. De theoretische bijscholing ervaar ik altijd als gezellig en vaak ook leerzaam. De praktijkbegeleiding geeft mij echter geen handvaten om mij verder te ontwikkelen als rijinstructeur. Door het organiseren van de cursus “Coachen tijdens de rijopleiding” en in de toekomst wellicht ook andere verdiepingscursussen, hoop ik rijinstructeurs (waaronder ikzelf) mogelijkheden te bieden om zich door te blijven ontwikkelen als rijinstructeur, maar ook als rijschoolondernemer. Wilt u op de hoogte blijven van de verdiepingscursussen en lezingen die ik voor rijinstructeurs en rijschoolondernemers wil organiseren? Doe dan een mail naar info@autorijschoolbert.nl.

Een vriendelijke groet, Bert de Weerd (Autorijschool Bert, Epe)

Advertentie

De wijzende vinger van het CBR.

Opvallend! Telkens als het CBR problemen heeft met de wachttijden voor een rijexamen wijst het naar het, volgens hen, lage slagingspercentage na een rijexamen bij het CBR. De opmerking van het CBR is dan steevast dat dit aan de kwaliteit van de rijopleidingen ligt. Maar is dit wel terecht?

Om te beginnen is het slagingspercentage al jaren constant en is dit de afgelopen jaren zelf iets omhoog gegaan. Het is dus vreemd dat het CBR de oplopende wachttijden aan het lage slagingspercentage wijt. Dit slagingspercentage is immers al jaren stabiel en kan dus geen verrassing zijn.

Dan terug naar de vraag, is het slagingspercentage laag? Het antwoord ligt wat genuanceerder dan het CBR doet voorkomen. Het CBR vergelijkt het slagingspercentage van rijexamens met het slagingspercentage op middelbare scholen. Wanneer dat gedaan wordt is het slagingspercentage inderdaad laag. Echter is deze vergelijking door het CBR niet eerlijk richting rijscholen en rijinstructeurs. Er zijn immers nogal wat verschillen tussen een rijopleiding en het onderwijs op de middelbare school.

Voor de directie van het CBR, in de hoop dat ze meelezen, de verschillen op een rijtje:

– Selectie vooraf.. Voordat een leerling naar de middelbare school gaat, wordt er op het basisonderwijs beoordeeld welke opleiding (kader, mavo enz..) het beste bij de leerling past. Deze selectie is er voorafgaande aan de rijopleiding niet. Bij de rijopleiding wordt er niet ingeschaald en is het eindexamen niet aangepast aan het niveau van de leerling. Niet zo vreemd dat het slagingspercentage van rijscholen wat lager ligt dan bij middelbare scholen.

– Selectie tijdens de opleiding… Wanneer blijkt dat een scholier, ondanks de selectie vooraf, toch niet mee kan komen, kan er overgestapt worden naar een ander niveau. Of men doet het jaar nog een keer over. Er zijn veel toets momenten op de middelbare school voordat er eindexamen word gedaan. Ook tijdens de opleiding is er op de middelbare school meer selectie dan tijdens de rijopleiding met een hoger slagingspercentage op de middelbare school als logisch gevolg.

– De ketting is zo zwak als de zwakste schakel…. Hiermee bedoel ik de mogelijkheid om met een onvoldoende voor een onderdeel (vak), toch te slagen voor het examen. Dat kan met het rijexamen niet. Ook het zwakste onderdeel zal voldoende moeten zijn bij het rijexamen.

– Leerplicht… De middelbare scholier heeft de verplichting de lessen te volgen. Dat is bij leerlingen van een rijschool heel anders. Hier is geen leerplicht. Wat maakt dat het lastiger is om leerlingen in te plannen. Ook maakt dit dat enkele leerlingen het niet nodig vinden om de benodigde lessen te volgen.

Om meerdere redenen zou het fijn zijn wanneer de top van het CBR stopt met het irritante wijzen naar rijscholen en rijinstructeurs. De wachttijden op orde brengen lijkt mij wel een belangrijke taak van het CBR. Wijzen helpt daarbij niet. Daadkracht wel!

Brief aan commissie Roemer

Beste Emile en andere commissie leden,

Vanuit mijn ervaring als rijinstructeur en rijschoolhouder, maar ook als voormalig bestuurslid van de beroepsvereniging voor rijinstructeurs wil ik u(jullie) het volgende ter overweging meegeven.

Ik vind het een goede zaak dat er een onafhankelijk onderzoek loopt naar de kwaliteit in de rijschoolbranche. Middels dit schrijven wil ik u (en uw commissie) graag adviseren en ondersteunen bij het verdere onderzoek.

Als onderzoeker kunt u de indruk krijgen dat het slecht is gesteld met de kwaliteit van de rijopleidingen en de betrouwbaarheid van rijschoolondernemers in Nederland. De berichtgeving in de pers en de negatieve wijze waarop het CBR en branche-organisaties over de rijschoolbranche spreken, kunnen dit beeld in ieder geval bij u oproepen. Mocht dit beeld zijn ontstaan, dan wil ik dat bij deze graag wat nuanceren. Mijn ervaring is dat het overgrote deel of misschien beter gezegd, bijna iedereen, die in de rijschoolbranche werkt het goede voor heeft met de klanten en ook met de verkeersveiligheid in Nederland en dat de kwaliteit van de rijopleidingen over het algemeen kwalitatief van een hoog niveau zijn.

De afgelopen jaren zijn mij een aantal hardnekkige misverstanden in de pers, bij het CBR en helaas ook bij enkele branche-organisaties opgevallen. De 2 meest in het oog springende misverstanden:

1. Rijinstructeurs leveren geen goed werk. Dit blijkt uit het feit dat slechts de helft van de examenkandidaten slaagt.

Het feit dat slechts de helft van de examenkandidaten slaagt zegt veel, maar zegt niets over de kwaliteit van de rijopleidingen. Woordvoerders van het CBR brengen dit misverstand regelmatig in de media waarbij het slagingspercentage van rijscholen ten onrechte wordt vergeleken met het slagingspercentage van jongeren op het MVO. Deze één op één vergelijking van de percentages gaat om verschillende redenen niet op:

a. Bij rijopleidingen is geen instroomtoets bij het MVO moet de leerling aan een bepaald leerniveau voldoen. Simpel gezegd, iemand die prima vmbo aan kan gaat niet het gymnasium doen.

b. Bij rijopleidingen is er 1 moment van examen. Op het MVO zijn er meerdere toetsmomenten en bepaald niet alleen het eindexamen of het diploma wordt behaald, maar is het cijfer voor het eindexamen een onderdeel van het uiteindelijke eindcijfer.

c.Het rij-examen wordt, doordat er iemand de vaardigheden beoordeeld, door examenkandidaten anders beleefd dan een toets of examen op het MVO.

2. Er bestaan in de rijschoolbranche veel slechte en louche ondernemers.

Deze veronderstelling is naar mijn oordeel gebaseerd op onderbuikgevoelens. Gevoelens die gevoed worden door de excessen die de krant halen, zonder dat daarbij naar enige nuance wordt gezocht.

Door bovenstaande korte uiteenzetting zou ik de commissie willen motiveren hierover te schrijven in het eindrapport. Dit om het, door het CBR, branche-organisaties en pers verwrongen beeld recht te zetten. Daarnaast ook om de conclusies en aanbevelingen van de commissie in het juiste perspectief te (laten) zien. Er gaat namelijk veel goed in de rijschoolbranche! Voor wat betreft kwaliteit in de rijopleidingen is deze van een goed niveau.

Dit neemt overigens niet weg dat er met een aantal betrekkelijk eenvoudige maatregelen het een en ander verbeterd kan worden in en voor de rijschoolbranche. Maatregelen waarbij het duperen van consumenten zoveel mogelijk voorkomen wordt en waarmee de kwaliteit in de rijschoolbranche wordt bevorderd.

Hieronder een aantal aanbevelingen:

  1. Rijscholenregister

Om de excessen in de rijschoolbranche in de toekomst te voorkomen lijkt mij de komst van een rijscholenregister van essentieel belang. Voor rijinstructeurs bestaan er de eisen gesteld in de WRM. De WRM stelt wettelijke eisen aan de instroom, opleiding en bijscholing van rijinstructeurs. Voor rijscholen bestaan er vreemd genoeg geen eisen, behalve dan inschrijving bij de KvK en om examens aan te vragen een inschrijving bij het CBR.

Het zou goed zijn wanneer er voor het runnen en behouden van rijscholen ook nadere eisen worden gesteld. Deze eisen kunnen goed verwoord worden in een (verplicht) rijscholenregister. Om de invoering hiervan simpel te houden en op draagvlak binnen de branche te rekenen zou ik iedere rijschool die nu ingeschreven staat bij het CBR en dus ingeschreven staat bij de KvK in het nieuw te vormen register opnemen. Voor nieuwe rijscholen in het register is het zeer aan te bevelen dat de toekomstig rijschoolondernemer een cursus en examen op het gebied van ondernemen moet volgen. Denk hierbij aan de vakken met bijbehorend examen in het maken van een ondernemersplan, maatschappelijk verantwoord ondernemen, wetgeving, werkgeverschap en het maken van een lesprijscalculatie. Verder valt te denken aan een eis dat wanneer iemand 1 of meerdere keren een rijschool of andere onderneming heeft gehad en dit niet goed is gegaan (faillissement) deze niet tot het register toe te laten.

2. Instroomeisen rijinstructeurs

Op dit moment zijn er geen instroomeisen die betrekking hebben op leeftijd en rijervaring alvorens aan de opleiding te beginnen. Aangezien het beroep van rijinstructeur bij uitstek een ervaringsvak is, lijkt het mij goed om als minimumeis voor de opleiding, in ieder geval de eis te stellen dat de persoon minimaal 5 jaar in het bezit is van een rijbewijs. Ook wordt er voor aanvang van de opleiding geen rijvaardigheidstoets gedaan. Dit terwijl zelf iets goed kunnen of kennen aan de basis staan om dit goed te kunnen overdragen op anderen.

3. Opleiding en stage rijinstructeurs

Ik heb begrepen dat door de jaren heen (ik ben nu 20 jaar rijinstructeur), de opleiding op verschillende manier is uitgekleed. Het doen van een antisliptraining en een opleidingsdag verzorgd door het CBR heb ik tijdens mijn opleiding als waardevol ervaren en vind het dan ook jammer dat dit niet meer in de opleiding aanwezig is. Het zou goed zijn wanneer deze elementen weer terugkeren in de opleiding. Ook hoeft een rijinstructeur in opleiding niet meer alle zogenaamde handelingsanalyses te kennen. Om de stageperiode effectiever te laten zijn en ook om het niveau van een beginnend rijinstructeur te verhogen lijkt het mij verstandig dat ook op dit onderdeel de opleiding tot rijinstructeur wordt verbeterd.

Een stage, zoals deze er nu ook is vind ik zeker van toegevoegde waarde. Wél vind ik het een gemiste kans dat de stage op dit moment in het teken staat van één les kunnen uitvoeren. Beter zou het zijn wanneer de stage (ook) in het teken komt te staan van de overdracht van kennis en ervaring door de mentor tijdens de stage. Wellicht is het om deze reden verstandig de stageperiode te verlengen.

De hierboven genoemde maatregelen zullen de rijschoolbranche als geheel en de kwaliteit van de rijopleidingen verder omhoog tillen.

Indien gewenst wil ik bovenstaande aanbevelingen toelichten. Bovenal wens ik jullie de komende maanden veel succes met het uitwerken van de belangrijke opdracht door de Minister aan jullie gegeven.

Met vriendelijke groet,

Bert de Weerd

Autorijschool Bert

0652153390

www.autorijschoolbert.nl

Het moedige midden is zo gek nog niet!

Door Bert de Weerd, bestuurslid CDA-Epe


De afgelopen jaren heb ik me als bestuurslid voor de beroepsvereniging voor rijinstructeurs (LBKR) bezig gehouden met het lobbyen voor een rechtvaardiger en inhoudelijk beter bijscholingssysteem voor rijinstructeurs in Nederland. Mijn ervaring hierbij is dat oplossingen vaak vanuit het politieke midden komen. Door als belangenbehartiger open te staan voor een aangedragen compromis en ietwat mee te bewegen met politici, bereik je meer dan star de hakken in het zand te zetten. Door niet open te staan voor een aangedragen compromis en samenwerking uit de weg te gaan loop je het risico om met lege handen te komen staan. Niets bereiken is natuurlijk het laatste wat je als belangenbehartiger voor je achterban wilt. Beter is het dan ook om soms wat mee te bewegen en tot een compromis te komen. Deze manier van denken en werken, kost veel tijd en energie, maar uiteindelijk wordt er meer bereikt dan alleen maar te roepen voor of tegen iets te zijn.

Zo zie ik het in de samenleving en politiek ook. Extremen (de zwart- wit denkers) die voor of tegen iets zijn en niet open staan voor de mening van een ander, zullen nooit tevreden zijn met een compromis. Voor
oplossingen voor kleine of grote maatschappelijke problemen, lokaal, landelijk of mondiaal is er gelukkig het moedige midden! Voor mij een belangrijke reden om lid te zijn van het CDA. Ook belangrijk is dat het CDA lokaal zeer betrokken is bij het wel en wee van de samenleving. Ik voel mij thuis bij de mensen die samen het lokale CDA team vormen.


Van aanvankelijk sympathisant en lokaal stemmer, ben ik de afgelopen jaren meer betrokken geraakt bij het lokale CDA. Wat hierbij meespeelde is het open en toegankelijke karakter van CDA-Epe. Zo was het bij het vormen van het verkiezingsprogramma mogelijk, om ook als (nog) niet lid, mee te denken over de inhoud van het programma. Zo werd ik van sympathisant in betrekkelijk korte tijd steeds meer betrokken bij de partij. Na een vraag van een raadslid of ik lid wilde worden van de partij hoefde ik dan ook niet lang na te denken. In de afgelopen jaren dat ik lid ben heb ik gemerkt dat veel van hetgeen in het verkiezingsprogramma staat totuitvoer is gebracht. Het verschil met de andere partijen die alleen lokaal actief zijn is mij ook meer duidelijk geworden. Het is als lokale partij verrekte handig wanneer er verbindingen zijn met de provinciale en zelfs met de landelijke politiek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de besteding van overheidsgelden. We willen immers niet dat er, zoals helaas nog wel eens gebeurd, onevenredig veel geld naar de Randstad gaat. Een lokale partij die binding heeft met de landelijke politiek, kan dan het verschil maken!


Sociaal, ondernemend en rechtvaardig zijn voor mij belangrijke woorden. Het zijn zaken die ik terug zie in de manier waarop CDA-Epe in de samenleving staat en naar handelt in de raad en het college.

Lesplan t.b.v. IBKI-examen

Hieronder een voorbeeld van een lesplan t.b.v. rijinstructeurs die het 5 jaarlijks examen moeten afleggen bij het IBKI.

Het lesplan is afgeleid van het beoordelingsprotocol dat op de site van het IBKI is te vinden.

Nog een aantal tips (mijn ervaring) om tot een voldoende resultaat te komen:

  • Bereid de les goed voor en laat het resultaat in ieder geval 1 keer of indien nodig meerdere keren zien aan een instructeursopleider
  • Verwerk de tips van de opleider in het lesplan
  • Geef bij het heen en terug rijden van en naar de oefen locatie verkeersinzichtelijk tips, stel vragen aan de leerling en corrigeer de leerling direct. Maak hierbij goed gebruik van de kennis en ervaring die je in huis hebt.
  • Leg het lesplan op je knie. Deze mag je gebruiken.
  • Vul de instructiekaart van te voren netjes in en pak deze er tijdens de les regelmatig bij.

Heb je ook een lesplan en wil je deze met je collega delen. kopieer en plak hem dan in een reactie hieronder.

Bedanken mag/kun je doen door de pagina van de autorijschool  te liken!

Wil je de bijscholing voor rijinstructeurs kwalitatief verbeteren, help dan de LBKR en/of het CNV door lid te worden en hen hierbij te ondersteunen!

Succes met het examen!!

 

 

Keren door 3 keer steken

 

Begroeting  Fijn dat je er weer bent, hoe gaat het ermee.

Voertuigcontrole        – Leerling laten instappen, contact aan, raam stukje open. Lichten controleren ook rem en i/d achteruit. Contact uit

– Zelf instappen en vragen of de leerling goed zit en alles goed heeft ingesteld. Heeft de LL de gordel om, dan pas zelf.

Dashboard. Wat denk je vandaag nodig te hebben.

Lesverloop  In het kort het verloop van de les: Wij zullen zo de vorige les de halve draai bespreken, -naar het oefengebied rijden, daar gaan we controleren of het keren dmv een halve draai er nog goed inzit en wanneer dit zo is, dan zullen we het volgende lesonderdeel, het keren dmv 3 keer steken gaan behandelen. Dit betekend dat je zoals je gewend bent eerst uitleg en demo krijgt en je het vervolgens zelf gaat oefenen.

Controle aanvangsniveau    Kaart erbij pakken (Alle voorgaande lessen + vorige les, Halve draai)

*Vorige lessen bespreken, nog vragen?

– vraag 1: hoe kun je mensen waarschuwen dat je gaat stoppen?

– vraag 2: Hoe kun je de draaicirkel zo klein mogelijk houden?

– Vraag 3: Wat is de kijktechniek voordat je na de halve draai weer verder gaat? (gas geeft)

Verplaats naar het oefengebied     Controleren op de onderdelen die al behandeld zijn en begeleiden bij wat de leerling nog niet kan.

*Aangekomen bij het oefengebied: Wat vond de LL? + bespreken van de rit.

Samenvatting vorige les    Kaart erbij pakken (resultaat vorige les, de halve draai)

*Belangrijke stappen: Beheersing koppeling, sturen, momenten van kijken v/d vorige les (halve draai) ook nodig bij keren dmv 3 keer steken.

*Nog vragen?

Meting vorige  Keren dmv halve draai laten uitvoeren.

Bespreking meting van de vorige les à Wat vond de LL ervan? De oefening bespreken, Kaart invullen.

De doelstelling van de volgende les *Kaart erbij, aan het einde van de les, vlot veilig en zelfstandig (uitleggen wat dit inhoud!) kunnen keren dmv 3x steken op een… Dat betekend dat je stapvoets kunt rijden, snel kunt sturen en op de juiste momenten kijkt zodat je, wanneer dit aan de orde is voorrang kunt verlenen. Aan het eind van de les gaan we 1 of meerdere keren kijken of je deze doelstelling hebt behaald door je geheel zelfstandig te laten keren.

Motivatie Wanneer je het rijbewijs over een tijdje hebt, kan het natuurlijk voorkomen dat je moet kunnen keren. Denk aan doodlopende straat. Keren omdat de politie dit vraagt of je bent per ongeluk verkeerd gereden. Verder kan het zijn dat je deze oefening tijdens het rijexamen moet uitvoeren. Ook is het een goede oefening om de voertuigbeheersing verder te verfijnen en om te leren omgaan met zgn. dubbeltaken. Zo moet je tijdens de oefening bijvoorbeeld goed weten om te gaan met de koppeling en tegelijkertijd goed rondom blijven kijken. Iets wat je bijv. bij een kruisp. Met weinig zicht ook moet doen.

Werkwijze   Eerst uitleg, dan wisselen, dan 2 demonstratie, dan weer wisselen en oefenen in 4 fases zoals je dat bent gewend.

-Kern van de les

Uitleg  *Tekening en auto erbij.

*Aansluiten bij het bekende: veel zaken die je bij de halve draai en de andere vorige lessen hebt geleerd, zoals beheersing koppeling, sturen en kijktechnieken worden ook bij de halve draai gebruikt.

*Nog vragen?   -Controlevragen:

1. Waarom niet ‘droog sturen’?

2. Ongeveer 5 cm. Van de stoeprand af, waarom? (denk maar aan de stopopdracht)

Demonstratie  1 in stappen en gedetailleerd      2.  Vloeiend en in hoofdlijnen

Ook benoemen wat als er bijv. een voetganger op de stoep loopt

 

De oefenfasen

DMMM    *Momenten van sturen bepalen.  Ik vertel wat je moet doen. Het kijken doe ik.

*Bespreken/korte samenvatting, heb je nog vragen?

*Vraag: waarom is het zo handig om tot de stoeprand door te rollen?

 

DOA          * LL alles laten doen incl. kijken. Ik vertel je nog precies wat je moet doen.

*Bespreken/samenvatten, allemaal duidelijk?

*Vraag: waar kijken we voordat we gaan insturen?

 

DOMA      *afnemende begeleiding, alleen nog maar steekwoorden.

*Bespreken, nog vragen?

*Vraag: wat zijn ook al weer blinde hoeken?

Naar andere locatie, stapje verder

DZA/HOD         *Ik zeg niets meer. LL doet alles zelf en past de HOD methode toe.

*Bespreken.

*Vraag: Waar let je op wanneer je een plek zoekt om te keren?  (uitleg lantaarnpaal voorbij B-stijl)

CORRECTORFASE

Les is bijna ten einde, rijden terug, onderweg nog een of indien nodig meerdere keren controleren of de oefening geheel zelfstandig kan worden uitgevoerd.

Ik zal je weer coachen op de onderdelen die behandeld zijn en begeleiden op onderdelen die nog niet behandeld zijn. Verder zal ik verkeersinzichtelijke tips geven.   Weer terug bij de startlocatie de afsluiting van de les

 

Samenvatting gehele les   we zijn naar het oefengebied gereden. Onderweg daar naar toe hebben we gekeken of de les van de vorige keer er nog in zat, het keren dmv een halve draai. Dat was het geval! Toen zijn we begonnen met het onderwerp van vandaag, het keren dmv 3x steken. We hebben gemerkt dat het belangrijk is dat je ook bij deze oefening een goed voertuigbeheersing hebt en je goed moet blijven kijken om het veilig te kunnen uitvoeren.

Bespreken van de eindmeting (productevaluatie)

*Hoe vond je het keren op de weg uiteindelijk gaan?

*Wat ging er goed en wat kan er evt. nog verbeterd worden.

*Heb je nog vragen?

*Een aantal vragen:

1. Waarom stoppen met sturen wanneer je de stoeprand raakt?

2. Waarom is het zo belangrijk dat je goed rondom blijft kijken

3. Wat zou je doen wanneer het onverhoopt toch niet in 3 keer steken lukt

4. Durf je op ‘elke’ willekeurige plaats te keren zonder mijn hulp

Conclusie De eindmeting ging goed. Je durft zelfstandig te keren. Het lesdoel van vandaag is bereikt. Instructiekaart met voldoende afvinken.

 

Procesevaluatie   Een aantal vragen over het lesgeven:

1. Hoe vond je de manier van spreken? (te snel, langzaam of goed?)

2. Wat vond je van de uitleg?

3. Hoe vond je de opbouw in moeilijkheidsgraad.

4.  Had je meer aan de uileg of aan de demo die ik heb gegeven.

Volgende les   *instructiekaart erbij   *Keren dmv de bocht achteruit

*Net zoals vandaag, aan het einde van de les, vlot veilig en zelfstandig kunnen uitvoeren van de bocht. Huiswerk en Motivatie

Afspraak hebben we al gemaakt.   Tot volgende week

logobert2

Bovag graaft eigen graf door aanscherping ledeneisen

Door: Bert de Weerd (rijschoolhouder uit Epe)

Onlangs kondigde Bovag aan de ledeneisen voor rijscholen te zullen aanscherpen. De strengere eisen gelden al voor nieuwe leden en zullen vanaf 1 januari 2015 ook gaan gelden voor reeds bestaande leden. Van de 21 Bovagleden in Apeldoorn is er op dit moment slechts één die aan de nieuwe eisen voldoet, als deze tenminste slaagt voor de kredietwaardigheidscheck. Als de overige 20 leden geen aanpassingen doorvoeren raken ze hun lidmaatschap kwijt. Dat zou een behoorlijke inkrimping van het aantal leden betekenen!

Onduidelijkheid

Het is opmerkelijk dat beginnende rijscholen überhaupt ingeschreven kunnen worden: ze hebben immers nog geen examens afgelegd en kunnen dus geen slagingspercentages leveren. Ze staan niet vermeld op www.rijschoolgegevens.nl. De zogenaamde Kredietwaardigheidscheck roept ook vragen op. Wat zijn de criteria? En verder: zijn er ledeneisen waarvoor beginners worden vrijgesteld? Voor hoe lang? Rijscholen die al lid zijn krijgen “nog enige tijd” om aan alle criteria te voldoen. Wat gebeurt er met deze leden als ze een paar kwartalen een te laag slagingspercentage hebben? Worden ze geschorst? Het wordt er voor de klant voorlopig alles behalve duidelijker op, terwijl Bovag juist zegt meer transparantie na te streven.

De cijfers van Apeldoorn

Een te laag slagingspercentage is de meest voorkomende reden voor het niet voldoen aan de ledeneisen per 1 januari 2015. Slechts 6 van de 21 leden scoren een voldoende. De slagingspercentages van de aangesloten rijscholen moeten minimaal het kringgemiddelde zijn van de regio waarbinnen geopereerd wordt. 10 van de 21 leden hebben nog geen transparant reviewsysteem op hun website. Twee leden hebben geen duidelijke tariefstelling op hun site vermeld. Ook dat zijn nieuwe eisen die gesteld worden.

Landelijk?

Het aantal rijschoolhouders dat zal kunnen voldoen aan de nieuwe eisen zal drastisch afnemen na 1 januari 2015, zoveel is wel duidelijk. Mijn steekproef is gering en beperkt zich tot Apeldoorn, maar de uitkomst is dramatisch te noemen. Bovag heeft nu ongeveer achthonderd leden. Tenzij de resultaten in andere examenplaatsen beduidend positiever zijn dan in Apeldoorn, voorzie ik dat er van Bovag als brancheorganisatie voor rijschoolhouders niet veel zal overblijven.

Bron: http://www.rijschoolgegevens.nl

Praktijkbegeleiding = praktijkexamen

Onderstaande brief heb ik verstuurd naar verschillende Tweede Kamerleden.          

 

 

Hierbij een verkorte weergave hoe rijinstructeurs voor de gek zijn gehouden en genegeerd.

In 2009  Is de WRM (Wet rijonderricht motorrijtuigen) veranderd. Uit een hieraan voorafgaande evaluatie bleek dat de bijscholing met het daaraan gekoppelde theoretische examen te theoretisch zou zijn. Er was vanuit de branche behoefte aan een meer praktijkgerichte bijscholing. Daarom zou er in de bijscholing ook een zogenaamde praktijkbegeleiding worden opgenomen.

Als rijinstructeur heb ik deze bijscholing voor 2009, zoals uit de evaluatie ook naar voren is gekomen als te theoretisch ervaren. Ik was verheugd toen ik in de vakbladen las dat de bijscholing meer praktijkgericht zou worden.

Een tijd later bleek dat de praktijkbegeleiding niets meer en niets minder bleek te zijn dan een examen op een door het IBKI (exameninstituut) opgesteld protocol waaraan ook beginnende rijinstructeurs behoren te voldoen. Bovendien bleek het protocol dusdanig theoretisch te zijn opgesteld zodat het voor rijinstructeurs (beginnend en ervaren) ondoenlijk is om mee te werken.

Verder  bleek dat een bestaande rijinstructeur die tweemaal  een onvoldoende voor het examen zou scoren geen examen meer mag doen en zijn instructiepas binnen 7 dagen moet inleveren bij het IBKI.

Door deze zeer strenge sanctie, die voor geen enkele beroepsgroep in Nederland geldt, is er een aantal rijschoolhouders en rijinstructeurs, maar ook belangenbehartigers zoals de FAM (vereniging van grote rijscholen), de VRB (vereniging van kleine en middelgrote rijscholen) en ook het CNV (namens de rijinstructeurs in loondienst) in verzet gekomen tegen deze veel te theoretische bijscholing. Het protest is met name gericht tegen de sanctie op het examen op het protocol, die niet alleen voor toekomstige rijinstructeurs van toepassing is, maar ook voor ervaren en goed functionerende rijinstructeurs .

Vooral dit laatste vind ik, en uit ervaring sprekende, nagenoeg de hele rijschoolbranche onacceptabel! Juist in de rijschoolbranche is het namelijk zo, dat door de marktwerking, niet of onvoldoende functionerende rijinstructeurs ontslagen worden of hun rijschool kunnen sluiten. Want wie gaat er nu lessen bij een rijinstructeur en/of rijschool waarvan negatieve ervaringen rond gaan?

Ook is er controle op het resultaat van de geleverde diensten van een rijschool/rijinstructeur door het CBR.  iedereen die een rijopleiding volgt, dient dit immers af te sluiten met een voldoende afgelegd rijexamen bij het CBR.

In 2014 is  de WRM opnieuw geëvalueerd. Dit als gevolg van het verzet van rijinstructeurs, rijschoolhouders en belangenverenigingen. Deze evaluatie is uitgevoerd door een onderzoeksbureau die dit in 2009 ook heeft gedaan. Dit eerdere onderzoek had tot  gevolg dat de sanctie op het genoemde protocol werd ingevoerd. Het resultaat van het huidige onderzoek en de daaraan gekoppelde conclusie van de Minister laat zich dan ook raden.

Het examen op het theoretische protocol en de sanctie na 2 keer onvoldoende blijven bestaan. Het enige, zeer kleine lichtpuntje is dat rijinstructeurs niet na  7 dagen, maar na de invoering van de wijziging in 2016 na 28 dagen de tijd krijgen om hun bewijs van instructiebevoegdheid in te leveren.

De sanctie is pertinent onredelijk: Er is geen enkel beroep waarbij je 1 keer in de 5 jaar examen moet doen. Waarom rijinstructeurs dan wel? Enkele voorbeelden: Een metselaar hoeft toch ook niet 1 keer in de 5 jaar examen te doen in het “muurtje metselen”? Een leraar hoeft toch ook niet 1 keer in de 5 jaar zijn/haar pabo diploma opnieuw te halen? Zelfs een huisarts of  een hartchirurg hoeft niet 1 keer in de 5 jaar examen te doen om zijn beroep uit te mogen oefenen.

Ik hoop dat u de urgentie begrijpt en ik hoop dat u wilt bijdragen om de praktijkbegeleiding, en dus het examen op het protocol voor rijinstructeurs en rijschoolhouders, die dagelijks hard werken om hun boterham te verdienen en bijdragen aan de verkeersveiligheid in Nederland, te laten verdwijnen.

 

Tot zover deze oproep. Hartelijk dank voor het lezen en indien u meer informatie wenst, verwijs ik u naar de contactgegevens die ik hieronder heb vermeld.

 

Met vriendelijke en verkeersveilige groet,

 

Bert de Weerd

logo-autorijschool

 

 

Samenwerking loont

Er zijn vast al heel veel columns en artikelen over ‘samenwerken’ geschreven en toch wil ik er met het schrijven van deze blog nog een schepje bovenop doen. Mijn ervaring is namelijk dat het door je als ‘kleine ondernemer’ open te stellen voor… en te zoeken naar samenwerking met andere collega-ondernemers, dit een positief effect heeft op de onderneming.

In het geval van onze Autorijschool betekent het in ieder geval dat wij door samen te werken, service en diensten kunnen aanbieden waarvan het anders heel moeilijk of zelfs onmogelijk zou zijn om dit te verzorgen. Een paar voorbeelden: vorig jaar hebben wij, door samen te werken met een autospeciaalzaak uit de regio een workshop kunnen organiseren voor (oud)leerlingen met als thema “autopech.., en nu??” vanuit deze samenwerking ontstond het volgende initiatief en ontvangt iedereen die geslaagd is voor het rijexamen een leuke attentie.

Natuurlijk levert deze samenwerking niet direct een verhoging van de omzet op en is het niet te bewijzen dat dit indirect wel gebeurd. Maar toch…een negatieve invloed heeft het zeer zeker niet en een advertentie in het plaatselijke huis aan huis blaadje is een stuk prijziger, dus….

Hetzelfde geld voor de samenwerking met een collega rijschoolhouder. Door deze samenwerking kunnen wij als kleine rijschool, toch dezelfde diensten aanbieden die een grote rijschool kan aanbieden, zonder daarbij de voordelen van kleinschaligheid te verliezen. Denk hierbij aan het kunnen aanbieden van een theoriecursus en vervolgopleidingen voor rijbewijsbezitters zoals het behalen van het aanhangwagenrijbewijs of de taxipas. Mijn conclusie is dan ook: samenwerking loont.

Samenwerking in de rijschoolbranche

Het is dan ook vreemd te vernemen dat wanneer je naar de belangenbehartiging in de rijschoolwereld kijkt er juist meestal een gebrek is aan samenwerking. Dit terwijl het doel van de verschillende belangenpartijen toch uiteindelijk hetzelfde is, of misschien beter gezegd: hoort te zijn! Of je nu een rijschool hebt of in loondienst werkt. Een kleine rijschool hebt of een grote. Veel uren maakt of weinig. Een vrouw bent of een man enz. enz. Iedereen is toch bezig met hetzelfde vak en gebaat bij een gezonde rijschoolbranche lijkt mij?

Wanneer dit laatste het uitgangspunt is, dan moet het toch niet zo moeilijk zijn om er samen uit te komen? En oh ja, voor de duidelijkheid en niet geheel onbelangrijk: met samen bedoel ik alle belangenbehartigers, dus niet alleen de FAM, Bovag en VRB, maar betrek nu ook eens de bonden die rijinstructeurs vertegenwoordigen, zoals het CNV  bij de onderhandelingen. Alleen dan kun je gezamenlijk een duidelijk signaal afgeven naar de politiek. Of is het nog steeds zo dat m.n. de Bovag nog steeds van mening is dat zij de belangen van de gehele branche, dus ook die van de rijinststructeurs in loondienst en de kleine zelfstandige rijschoolhouder kunnen vertegenwoordigen? Nee toch..

Participeren, het kan wel!

Afbeelding

Gepubliceerd op Epernet.nl op 5 januari 2014

“Waar een wil is, is een weg” wordt er vaak gezegd en daar moest ik ook aan denken toen ik twee artikelen las op Veluweland.nl. Het ene artikel gaat over hoe de gemeente Hattem mensen en met name jongeren inzet om rommel op te ruimen. Het andere gaat over hoe in Nunspeet een vereniging zich hier voor inzet.

Samen zorgen voor een schone omgeving kan dus wel, alleen moet het zoals ik in een vorig bericht aangaf wél van twee kanten komen en daar wringt dan in Epe ook meteen de schoen. Gezien de vele activiteiten die de ondernemersvereniging, Koppel en andere organisaties en verenigingen in Epe organiseren, blijkt dat het mogelijk is om mensen te mobiliseren om zich ergens voor in te zetten. Waarom lukt dat de gemeente Epe niet? Het is duidelijk dat de gemeente de zwakke schakel is hierin.

Overigens, ook de politieke partijen in Epe, inclusief de oppositie, laten het afweten. Veelzeggend is dat er geen enkele reactie komt van politieke partijen op het bericht “participeren is geen eenrichtingsverkeer”  dat enkele weken terug op deze site is geplaatst. Waarom geen reactie? Wat hebben de politieke partijen te verliezen?

Tot slot, rest mij nog  de vraag: Wanneer wordt de politiek hier in Epe eindelijk eens wakker?